تصفیه خانه آب مجتمع آبرسانی سراجوی غربی مراغه به منظور تصفیه آب شرب مجتمع با تاکید بر حذف آهن مازاد طراحی شده است.

و بروش اکسیداسیون با اکسیژن و سپس کلاریفیکیشن و فیلتراسیون با سیلیس و کربن فعال توسط شرکت زیست آب پژوهش طراحی و احداث شده است.

این صفحه را به اشتراک بگذارید