به دلیل نیاز روز افزون به پاس داشت محیط زیست، محافظت از ذخایر طبیعی مانند منابع آب، برق و انرژی و نیز استفاده مجدد از منابع تجدید پذیر استفاده شده مانند فاضلاب، گروه صنعتی رایمون بر این شد که با تأسیس واحد تحقیق و توسعه دانش فنی و تکنولوژیک خود را افزایش دهد. این واحد با به کارگیری افراد متخصص و علمی، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، اعضای هیئت مدیره دانشگاهی و … و با مشارکت واحدهای مختلف شرکت و همچنین استفاده از مهندسی معکوس و تحقیقات پایلوت، در صدد آن است که راه حل های نوین در جهت افزایش توان فنی و ذخیره علمی خود را پیدا کرده و با توجه به سنجش نقاط قوت و فرصت های مناسب هر طرح بهترین طرح را انتخاب نماید.

در این واحد برنامه های کوتاه مدت، بلند مدت و استراتژیک جهت نیل به اهداف برگزیده شرکت با توجه به توان فنی و مالی، طراحی و تبیین شده و سپس به مرحله اجرا در می آید.

با توجه به کمبود این واحد در اکثر شرکت های پیمانکار داخلی و با توجه به آینده صنعت آب و فاضلاب ایران و همین طور بحران کمبود آب در سالهای آتی، گروه رایمون واحد تحقیق و توسعه را یکی از مهمترین واحد های خود دانسته و با برنامه ریزی های انجام شده و پروژه های تعریف شده برای این واحد در نظر دارد که با بومی سازی تکنولوژی های نوین تصفیه و ساخت و همچنین طرح های جدید با عنوان ثبت اختراع، احساس مسئولیت خود را در برابر آینده کشور عزیزمان ایران نشان دهد.