شبکه فاضلاب یکی از موارد بسیار مهم مطرح، جمع آوری، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب و همچنین استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده درچارچوب مدیریت بهینه مصرف آب است.اجرا و راهبردی صحیح شبکه های جمع آوری فاضلاب از جمله فعالیت های مهم و کارآمد می باشد که از تأثیر بسزایی بر اهداف فوق برخوردار است.

Raymon Header Wastewater network 2 - شبکه فاضلاب

شبکه فاضلاب شامل انتقال فاضلاب یا آب های سطحی مثل آب باران و … می باشد. شبکه های فاضلاب از سیستم های لوله ها، منبع پذیرنده، ایستگاه پمپاژ، منهول و … تشکیل شده است. شبکه های فاضلاب با ورود به تصفیه خانه ها و یا ورود به محیط زیست به پایان می رسد.

پارامترهای طراحی

بخش عمده شبکه های فاضلاب به منظور انتقال فاضلاب تولیدی به محل تصفیه خانه را لوله ها تشکیل می دهند که متناسب با شرایط پروژه جنس لوله ها متغیر می باشد.

اهداف شبکه فاضلاب:

۱-ترکیب فاضلاب               ۴-استفاده بهینه از فاضلاب

۲-تخلیه فاضلاب                 ۵-جمع آوری آب های سطحی

۳-انتقال فاضلاب

تاثیر شبکه فاضلاب بر سطوح شهرها

raymon wastewater network1 300x187 - شبکه فاضلاب

شبکه فاضلاب باعث جلوگیری از تجمع آب های سطحی ناشی از بارندگی باران و … در سطح خیابان ها، کوچه ها و سایر مناطق شهری می گردد. با جمع آوری و انتقال آب های سطحی و فاضلاب های خانگی و صنعتی به تصفیه خانه های شهری نه تنها آلایندگی های زیست محیطی به صورت چشمگیری کاهش می یابد بلکه می توان با تصفیه فاضلاب و آب های سطحی مجددا از آن ها جهت مصارف گوناگون بهره برد و گامی موثر در مصرف بهینه آب برداشت.

 

 

شرایط اجرای شبکه فاضلاب

raymon wastewater network2 300x187 - شبکه فاضلاب

بسته به نقشه های توپوگرافی، شرایط زمین، ترکیب خروجی فاضلاب ها و شرایط ساخت و ساز در چشم انداز آتی منطقه، شبکه فاضلاب ممکن است به صورت عمودی، عرضی، موازی، ناحیه ای یا شعاعی باشد. با این وجود به منظور انتقال فاضلاب از مناطق مسکونی و شهرک های صنعتی به تصفیه خانه ها محاسبات هیدرولیکی از قبیل تعیین قطر لوله و سرعت حرکت فاضلاب در شبکه ضروری می باشد. عمق لوله گذاری در شبکه فاضلاب باید به گونه ای باشد که با عبور و مرور در سطح زمین آسیبی به لوله وارد نشود.

 

این صفحه را به اشتراک بگذارید