محاسبه حجم سپتیک تانک

مقدمه

1 300x172 - محاسبه حجم سپتیک تانک

محاسبه حجم سپتیک تانک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا در صورتی که حجم سپتیک تانک به درستی تخمین زده نشود، ممکن است موجب ایجاد مشکلاتی شود. برای مثال در صورت کم بودن حجم سپتیک تانک، ممکن است فاضلاب مجددا به داخل خانه باز گردد.

در سپتیک تانک مواد جامد در شرایط بی هوازی و توسط باکتری های بی هوازی تجزیه و تثبیت می شوند. در واقع فاضلاب ورودی به سه بخش تقسیم می شود: جریان (پساب) خروجی، لجن ته نشین شده در کف مخزن و کفاب جمع شده بر روی سطح. در نتیجه سپتیک تانک باید به اندازه ی کافی بزرگ باشد تا بتواند به اندازه ی حداقل یک شبانه روز فاضلاب ورودی را در خود نگه دارد.

 محاسبات

برای محاسبه حجم سپتیک تانک از روش های مختلفی می توان استفاده کرد. یکی از این روش ها استفاده از فرمول زیر می باشد:

V = (C*P) + 2000

در معادله ی فوق P تعداد نفرات تحت پوشش، C میزان فاضلاب تولیدی در شبانه روز و V نیز نشان دهنده ی حداقل حجم سپتیک تانک بر حسب لیتر می باشد.

روش دیگری که توسط آن محاسبه حجم سپتیک تانک صورت می گیرد به شرح زیر است:

در این روش ابتدا حجم منطقه ته نشینی، منطقه هضم و منظقه ذخیره لجن در سپتیک تانک محاسبه می شود. حجم کل سپتیک تانک معادل مجموع احجام محاسبه شده در مرحله قبل است.

حجم منطقه ته نشینی از فرمول زیر محاسبه می شود:

Vh = 0.001 * p * q * th

حداقل زمان ماند ۵ ساعت توصیه شده است. از طرفی می توان برای محاسبه ی زمان ماند از رابطه زیر نیز استفاده کرد:

th = 1.5 – 0.31 Log p * q

حجم منطقه هضم سپتیک تانک:

Vd = 0.5 * 0.001 * p * td

زمان لازم به منظور هضم بی هوازی لجن در مخازن سپتیک تانک طبق معادله زیر به دست می آید:

(td = 30 * (1.35)^(35 _ T

برای محاسبه حجم منطقه ذخیره لجن سپتیک تانک می توان از رابطه زیر استفاده کرد:

VSL = r * p * n

در تمامی روابط فوق p تعداد جمعیت تحت پوشش، q تولید سرانه فاضلاب در انتهای دوره طرح بر حسب لیتر به ازای هر نفر در روز، th زمان لازم جهت ته نشینی، td زمان مورد نیاز برای هضم بی هوازی لجن بر حسب روز، r میزان تراکم لجن هضم شده، درجه حرارت مخزن بر حسب درجه سانتیگراد و n دوره تخلیه لجن بر حسب سال می باشد.

در نهایت کل حجم سپتیک تانک برابر با مجموع حجم های فوق می باشد:

V = Vh + Vd + 1.4 * VSL

به طور کلی در طراحی سپتیک تانک سعی می شود که زمان ماند بین ۰.۵ تا ۳ روز حفظ شود. با توجه به زمان ماند مورد نیاز و در نظر گرفتن بازده تصفیه در سپتیک تانک، می بایست سپتیک تانک با حجم مناسبی ساخته شود.

مطالب مرتبط در زمینه سپتیک تانک:

سپتیک تانک

سپتیک

انواع سپتیک تانک

سپتیک تانک پلی اتیلن

مکانیزم تصفیه فاضلاب در سپتیک تانک

عملکرد سپتیک تانک

نصب سپتیک تانک

ویدیوی نحوه کار سپتیک تانک

این صفحه را به اشتراک بگذارید